NHẬN RA BẢN CHẤT CÁC PHÁP LIỀN THANH THẢN

Tảng đá đâu có nặng nếu như chúng ta không muốn nhấc nó lên.
Cuộc sống đâu có khổ nếu như chúng ta không nắm giữ hay chấp thủ.
Nếu suy nghĩ bi quan chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đầy rẫy khổ đau hay
nghịch cảnh. Nếu sống với tâm lạc quan chúng ta sẽ thấy cuộc đời này thật
may mắn và hạnh phúc.
Khi chúng ta thấy ra được bản chất thật sự của cả hai thì sẽ nhận ra đau
khổ hay hạnh phúc cũng đều là Pháp, cũng đều là vô thường. Khi thấy rõ
vô thường chúng ta không còn dính mắc vào khổ đau hạnh hạnh phúc nữa.
Lúc đau khổ hay nghịch cảnh đến chúng ta vẫn bằng lòng đón nhận mà
không hề oán trách giận hờn. Lúc hạnh phúc hay thuận duyên đến chúng ta
cũng tri ân mà không hề nắm giữ nó cho riêng mình.
Khi thấy ra tiến trình tâm, tiến trình sinh diệt của Pháp thì sự trí tuệ hiểu
biết của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta vào Đạo.
Đạo quý vô tâm , vô tâm là không dính mắc, không chấp trước. Không
nắm giữ là giải thoát. Giải thoát chính là Niết Bàn, tâm ngừng tạo tác. Nhìn
các Pháp vận hành như nhiên với lòng thanh thản…
Đối cảnh vô tâm
Âm thầm tỉnh giác
Dù thiện hay ác
Để Pháp tự nhiên.
Thuận pháp tùy duyên
Việc ác chẳng làm
Phước thiện chẳng tham
Niết bàn giải thoát.
Namo Buddhaya
Như Nhiên

Advertisement