TU PHÁP GÌ ĐỂ THOÁT KHỔ?

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ-kheo:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông pháp môn đưa đến an ổn,
khỏi các khổ ách.
Thế nào là pháp môn đưa đến an ổn, khỏi các khổ ách? Này các Tỷ-
kheo, có những sắc do mắt nhận biết khả lạc, khả ái, liên hệ đến dục, hấp
dẫn. Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho
như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong
tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn, khỏi các khổ ách.
Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận biết khả lạc, khả ái, liên
hệ đến dục, hấp dẫn. Những tiếng ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ
gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể
sanh khởi trong tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn,
khỏi các khổ ách.
Có những hương do mũi nhận biết khả lạc, khả ái, liên hệ đến dục, hấp
dẫn. Những hương ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho
như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong
tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn, khỏi các khổ ách.
Có những vị do lưỡi nhận biết khả lạc, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Những vị ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân
cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai.
Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn, khỏi các khổ ách.
Có những xúc do thân nhận biết khả lạc, khả ái, liên hệ đến dục, hấp
dẫn. Những xúc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho
như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong
tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn, khỏi các khổ ách.
Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận biết khả lạc, khả ái, liên hệ
đến dục, hấp dẫn. Những pháp ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ
gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể
sanh khởi trong tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn,
khỏi các khổ ách.
Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn đưa đến an ổn, khỏi các khổ ách, là
pháp môn đúng pháp.
(Tương Ưng Bộ IV, chương 1, phẩm An ổn, phần Người được an ổn, khỏi các khổ ách)
LỜI BÀN:
Kinh Phật có đến vô lượng pháp môn tu. Tùy theo căn cơ, nghiệp lực và
hoàn cảnh sống của mỗi người mà chọn cho mình một pháp môn thích hợp.
Như trăm sông đều xuôi về biển cả, các pháp môn tu do Đức Phật tuyên
thuyết đều xuôi về giải thoát, Niết bàn. Pháp thoại này, Thế Tôn giới thiệu
một pháp môn tu đơn giản mà vô cùng hiệu quả là quán chiếu ngay nơi sáu
giác quan để làm chủ thân tâm và đoạn tận phiền não, đạt đến an ổn, khỏi
các khổ ách.
Thu thúc lục căn là làm chủ sáu giác quan khi tiếp xúc với sáu đối tượng
trần cảnh. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngữi mùi, lưỡi nếm vị, thân
xúc chạm và ý nghĩ đến…pháp trần thường đi kèm với tâm phân biệt cùng
thái độ yêu ghét. Và mọi tham muốn, khổ đau, hệ lụy ở đời cũng đều xuất
phát từ đây. Vấn đề là làm sao khi mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không bị
cái thấy nghe chi phối?
Chính chánh niệm và tỉnh giác (biết rõ) khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe
âm thanh là yếu tố quan trọng để làm chủ thân tâm, không bị sắc thanh lôi
cuốn. Khi mắt thấy sắc, rõ biết và ghi nhận đó là một sự vật, một bông hoa
chẳng hạn. Nhưng chỉ thuần có cái thấy, tâm không phân biệt đẹp xấu,
không biểu hiện tình cảm yêu ghét. Thấy được như vậy thì cái thấy đó không
hề mang đến hệ lụy và não phiền. Nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nghĩ tưởng
đều chánh niệm, tỉnh giác như vậy thì hành giả sẽ đạt đến an ổn, khỏi các
khổ ách.
Hạnh phúc an lạc hay phiền não khổ đau phụ thuộc vào sự tu tập làm
chủ sáu giác quan này. Do đó, thực tập và duy trì chánh niệm tỉnh giác trong
đời sống hàng ngày chính là con đường đưa đến giải thoát, an vui.
QUẢNG TÁNH

Advertisement