HÃY NHÌN TÂM MÌNH ĐỪNG NHÌN XUNG QUANH

Bởi vì mọi người không nhìn thấy chính mình, họ có thể làm đủ mọi
chuyện bất thiện. Họ không nhìn vào tâm của chính mình.
Khi một người sắp làm điều gì bất thiện, trước tiên, người ấy phải nhìn
quanh xem có ai đang nhìn mình không:
“Liệu mẹ có đang nhìn mình không?”
“Liệu chồng của mình có đang nhìn mình không?”
“Các con có nhìn mình không?”
“Liệu vợ mình có nhìn mình không?”
Nếu thấy không có ai đang nhìn thì họ làm việc bất thiện đó ngay lập tức.
Đây là sự sỉ nhục mình.
Họ nói rằng không có ai đang nhìn nên họ nhanh chóng làm cho xong
việc bất thiện đó trước khi có ai đó nhìn thấy họ. Còn bản thân họ thì sao.
Họ không phải là một “ai đó” sao?
Quý vị hiểu chứ. Bởi vì mọi người phớt lờ góc nhìn chính mình như thế
này nên họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được Pháp/Chân lý.
Nếu quý vị nhìn vào chính mình, quý vị sẽ thấy chính mình. Bất cứ khi
nào quý vị sắp sửa làm điều gì xấu, nếu quý vị nhìn vào chính mình kịp thời
thì quý vị có thể dừng lại.
Nếu quý vị muốn làm điều gì xứng đáng, hãy nhìn vào tâm mình. Nếu
quý vị biết cách nhìn chính mình, quý vị sẽ biết điều gì đúng hoặc sai, điều
gì là tai hại hay lợi lạc, điều gì là vô đạo đức hoặc đạo đức.
Đây là những điều chúng ta nên biết…
Từ: “Những lời dạy vượt thời gian”
Namo Buddhaya

Advertisement