HỘ TRÌ CHÚNG TĂNG CON ĐƯỜNG: THÍCH ĐÁNG, TIẾNG TỐT, SINH CÕI TRỜI

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Koli, tại thị trấn Sajanela. Rồi gia
chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói
với gia chủ như sau:
Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con
đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa
đến cõi trời. Thế nào là bốn?
Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ-kheo; hộ trì chúng
Tỷ-kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh.
Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con
đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa
đến cõi trời.
Bậc hiền trí thực hiện
Con đường thật xứng đáng
Của người làm gia chủ
Hộ trì bậc có giới.
Bậc sở hành chân chánh
Hộ trì với y áo
Với đồ ăn khất thực
Sàng tọa, thuốc trị bệnh.
Công đức họ tăng trưởng
Thường hằng, ngày lẫn đêm
Do làm nghiệp hiền thiện
Đi đến cảnh chư Thiên”.
(Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Bổn phận người gia chủ,)
LỜI BÀN:
Người Phật tử sau khi đã quy y, giữ năm giới cấm để từng bước hoàn
thiện nhân cách đồng thời song hành tu tập phước huệ, nguyện trọn đời hộ
trì Tam bảo. Trong đó, hộ trì chúng Tăng về bốn vật dụng thiết yếu như y
phục, ăn uống, sàng tọa, thuốc thang để yên ổn tu tập có ý nghĩa quan trọng.
Bởi ngoài việc vun bồi phước báo cho tự thân, hộ trì chúng Tăng là góp phần
tích cực nhất trong việc bảo vệ và giữ gìn Chánh pháp được trường tồn.
Kể từ khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, Chánh pháp trở thành đối tượng quan
trọng bậc nhất. Vì nếu không có Thế Tôn ở đời mà người con Phật biết nương
tựa vào Chánh pháp thì vẫn thành tựu giải thoát. Đến nay, giáo pháp vẫn
được bảo tồn và hoằng truyền rộng rãi, song để giải mã giáo pháp thành
Chánh pháp là điều không phải ai cũng làm được. Bởi Chánh pháp phải
được cảm nhận và diễn dịch trên cơ sở liễu tri và thân chứng. Vì thế, vai trò
của chư Tăng trong việc duy trì Chánh pháp lại càng quan trọng hơn.
Theo tuệ giác của Thế Tôn, hộ trì chư Tăng với bốn vật dụng sẽ được
phước báo sanh về cõi Trời. Sanh lên Thiên giới cũng là một trong những kết
quả tu tập của hàng Phật tử vì cõi Trời vốn đầy đủ phước báo. Nhưng đây
chỉ là bước chuyển nghiệp tạm thời dành cho những đối tượng cầu phước
báo, cứu cánh của người tu Phật là Vô thượng Bồ-đề. Do vậy, hộ trì chư Tăng
để hoằng dương Chánh pháp, giữ gìn Tam bảo trường tồn, nương tựa Tăng
thực hành Chánh pháp nhằm đạt đến cứu cánh giải thoát. Phước báo hộ trì
Tăng bảo vốn vô lượng, không chỉ đem lại tiếng tốt, được sanh Thiên mà còn
là nền tảng vững chắc để thành tựu quả vị Giác ngộ.
QUẢNG TÁNH

Advertisement